Om de pedicure behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog ga ik er van uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

1.Voorafgaand aan de eerste behandeling vindt een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met u doorgenomen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van een contra-indicatie en kunt u mogelijk doorverwezen naar een uw huisarts of podotherapeut. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling. Uw persoonlijke en medische gegevens worden uiteraard nimmer aan derden verstrekt. De vertrouwelijke gegevens van de cliënt zijn beschermt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke en medische gegevens van de klant komen op een klantenkaart te staan. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijden in te zien door de klant.

2. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Dit kan telefonisch, via Whatsapp, sms of e-mail. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden geheel in rekening gebracht. Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog moet bij verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van tevoren, bij de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt

3. Persoonlijke hygiëne is bij Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog erg belangrijk. Daarom wordt in Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog gewerkt volgens vastgestelde richtlijnen van ‘code van het voetverzorging bedrijf’. Zo worden bijvoorbeeld alle instrumenten in de ultrasoon gereinigd en daarna gedesinfecteerd in Alcohol en alle gebruikte materialen gewassen of vervangen.

4. Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog is niet aansprakelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt

5. De cliënt behoort zich volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een Cliënt , na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog het recht verdere behandeling bij de klant te weigeren zonder opgaaf van redenen

6. Betaling verloopt contant, of via een betaal verzoek van de  mobiel bankieren app en wordt direct na de behandeling voldaan, of per overschrijving van bank naar bank ondervermelding van het factuurnummer binnen 8 dagen. 

7. Bij klachten over de behandeling of een product, geeft Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog 1 week garantie. En zal in samenspraak met de klager een adequate oplossing zoeken. Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog is via Provoet aangesloten bij de geschillencommissie.

8. Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.

9. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan u gegeven is.

Privacy Policy

Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Administratieve doeleinde;

-       Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-       Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Voornaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Achternaam;

-       (Zakelijk) Telefoonnummer;

-       (Zakelijk) E-mailadres;

-       Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Administratieve doeleinde;

-       Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Naam;

-       Adres;

-       Woonplaats;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres;

-       Geslacht;

-       Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.


 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Administratieve doeleinde;

-       Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Voornaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Achternaam;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres;

-       Geslacht

-       Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Voornaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Achternaam;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres;

-       Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Maximaal 40 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Voornaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Achternaam;

-       E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Gedurende de periode dat men aangemeld is.


 Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Voornaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Achternaam;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-       Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.


 Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-       Voornaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Achternaam;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres;

-       Geboortedatum;

-       Salarisgegevens;

-       Kopie ID;

-       BSN-nummer;

-       Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

-       Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële 

        administratie voor maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-       Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

-       Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-       Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-       Alle personen die namens Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog van uw gegevens kennis kunnen

        nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-       We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding

         toe is;

-       Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

         technische incidenten;

-       We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-       Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

         persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Pedicure Praktijk Voetjes Omhoog

bornsdiep 6 

1771 JE

Wieringerwerf

info@voetjesomhoog.nl

06-45728315